2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Çift Anadal ve Yandal Programı Başvuruları

Çift Anadal Programı ve Yan Dal Programı Başvuruları, 6-8 Eylül 2022 tarihleri arasında online olarak alınacaktır. Kazanan Adaylar 16 Eylül 2022 tarihinde Öğrenci İşleri web sayfasından ilan edilecektir.

* Çift anadal programı ve yandal programı kontenjanı için tıklayınız.

** Başvuru için tıklayınız.

Çift Anadal programının amacı; önlisans ve lisans programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda diploma almak üzere öğrenim görme imkânı sağlanmasıdır.

Çift Anadal programı üniversitemizin önlisans programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında yapılabilir.

Çift Anadal programına başvurular, Öğrenci İşleri Web sayfasından “online” olarak yapılır. Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye alındıktan sonra ilgili evraklarla birlikte fakülte/meslek yüksekokulu sekreterliğine teslim edilir. İlgili birimler tarafından başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi, fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı alınarak web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.

Öğrenci Çift Anadal programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında; anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrencinin Çift Anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması gerekmektedir.

Anadal diploma programında genel not ortalaması 3.00 olan ancak ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’nin içinde yer almayan öğrenciler Çift Anadal yapılacak programın ilgili yıldaki geçerli olan puan türünde taban puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olmaları halinde Çift Anadal programına başvurabilirler.

Eğitim dili %30 veya tamamen yabancı dil okutulan programlara Çift Anadal başvurusu yapılabilmesi için, yabancı dil yeterliliğinin başvuru sırasında sağlanmış olması gerekmektedir. Dil yeterlilik belgesine sahip olmayan öğrenciler için Hazırlık okulunca yeterlilik sınavı yapılır. Sınavdan başarılı olan öğrenciler Çift Anadal programına kayıt yapabilirler.

Çift Anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Yaz Okulunda derslerin açılması halinde AKTS kredisi başına yaz okulu ücreti ödenir.

Öğrenci sadece bir diploma programı için Çift Anadal başvurusunda bulunabilir. Aynı anda birden fazla Çift Anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal diploma programı ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan Çift Anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra, başvuru yaptığı öğretim yılında, ilgili program için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir. 

Çift Anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

Çift Anadal programından her ne sebeple olursa olsun kaydı silinen öğrenciler, yeniden müracaat edemezler.

Birinci Anadal programında izinli sayılan öğrenci, eşzamanlı olarak ikinci Anadal programında da izinli sayılır.

Anadal diploma programından mezuniyet hakkı elde eden ancak Çift Anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süreleri Çift Anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından başlayarak hesaplanır. Önlisans programlarının normal öğrenim süresi iki yıl, azami süresi 4 yıldır; lisans programlarının normal öğrenim süresi dört yıl, azami öğrenim süresi yedi yıldır.

Çift Anadal programındaki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerden, kalan öğrenim süresince Çift Anadal programı ücreti alınır.

Çift Anadal diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programından almış olduğu ve eşdeğerliliği fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile kabul edilen dersler, öğrencinin çift anadal ortalamasına dâhil edilmeksizin not çizelgesinde gösterilebilir.

Öğrencinin Çift Anadal programından mezun olabilmesi için müfredatındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve ikinci Anadal programından aldığı derslerin genel not ortalamasının en az 2.72 olması gerekir.

Çift Anadal öğrenimi süresince, öğrencinin anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalaması akademik yılın sonunda bir defaya mahsus 2.50’nin altına düşebilir. Ağırlıklı genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programı ile ilişiği kesilir.

Çift Anadal programında öğrenim gören öğrenciler, açılması halinde yaz öğretiminde daha önce almadıkları dersleri alabilirler. Ön koşullu derslerle ilgili uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir.

Çift Anadal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

Çift Anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

Çift Anadal programından ayrılan lisans öğrencilerine, fakülte kurullarınca gerekli koşulları sağladığı takdirde ilgili programın yandal sertifikası verilebilir. Çift Anadal programından ayrılan önlisans öğrencileri için Yandal sertifikası verilmez.

Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırasına göre sınırlama getirilen bölümlere ÇAP başvurusunda bulunmak için, ilgili yılın puan türündeki sıralama şartının sağlanmış olması gerekmektedir.

Anadal programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilerin, öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı kurum içinde ilgi duydukları başka bir lisans programında bilgi sahibi olmak amacıyla belirlenen dersleri almalarını ve başarılı oldukları takdirde yan dal sertifikası almalarını sağlayan programdır.

Yandal programına, Anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında başvurulabilir.

Öğrencinin Yandal programına başvuru yapabilmesi için; ilgili yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm dersleri başarması; ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)'nın 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

Yandal programına başvurular, Öğrenci İşleri web sayfasından “online” olarak yapılır. Başvuru yapan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye alındıktan sonra ilgili evraklar fakülte sekreterliğine teslim edilir. Fakültelerce oluşturulan Yandal programı komisyonu tarafından kriterlere uygun öğrenciler tespit edilir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi fakülteler tarafından web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına fakülte yönetim kurulu kararı alınarak gönderilir.

Aynı anda Çift Anadal programı ile Yandal programına kayıt yapılabilir.

Yandal programında öğretim, Anadal öğretiminde uygulanan yönetmelik ve yönergeler kapsamında ve Anadal programı için öngörülen yasal süre içinde yürütülür.

Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve ağırlıklı genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.

Yandal öğretimi gören öğrenciler, açılması halinde Yaz Öğretiminde daha önce almadıkları dersleri de alabilirler. Ön koşullu derslerle ilgili uygulama yaz okulunda da geçerlidir.

Anadal programında izinli sayılan öğrenciler, yandal programında da izinli sayılırlar. Yandal programında dersin açılmaması ve çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, yandal programını veren fakültenin yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin Yandal programından kaydı silinir.

Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması, 4.00 üzerinden 2.00’un altına düşen öğrencilerin Yandal programıyla ilişkisi kesilir.

Yandal programından ayrılarak ilgili koşulları sağlamak kaydıyla çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin Yandal programında aldıkları dersler çift Anadal programına sayılabilir.

Öğrenciler Yandal programını kendi istekleri ile bırakabilirler. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı Yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz. Öğrencinin Yandal programında başarılı olduğu dersler Anadal programının genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alabilir.

Öğrenciler, Yandal programından ayrıldıklarında, başarısız oldukları Yandal programı derslerini tekrarlamakla yükümlü değildir.

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

Yandal programı müfredatında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere Yandal Sertifikası verilir.

Yandal programını tamamlayan öğrenci, Yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

Çift Anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yandal Sertifikası almaya hak kazanır.

Yandal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Yaz Okulunda derslerin açılması halinde AKTS kredisi başına Yaz Okulu ücreti ödenir.