FSMVÜ Bursları

Üniversiteye Giriş Bursları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan; Tam Burs/Burslu: Öğrenim ücretinin tamamını, %50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını, %25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

Üniversiteye giriş bursu öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfında azami süre (iki yıl) boyunca, ön lisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresince devam eder. 

İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrenciler, Peşin Ödeme İndirimi hariç Üniversiteye Giriş Bursu ve diğer burslardan yararlanamaz.

Tercih Bursları

Üniversitemizin programlarından birine, ilk 5 sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere verilen bursları kapsar.

Üniversitemiz programlarını, birinci sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %30, ikinci veya üçüncü sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %25, dördüncü veya beşinci sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %20 oranında tercih bursu verilir.

Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder. Burs, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının normal öğrenim süresini kapsar.

Spor Bursu

Ülkemiz Milli sporcularından lisansı aktif olarak devam edip üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrencilere %100 indirim bursu verilir. Ancak milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim-öğretim yılında uygulanır.

Bireysel veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç derece içerisinde yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilir.

Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrencilere, şehit veya gazi belgesi ibraz etmesi şartıyla şehit eşi ve çocuklarına %100, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına %50 oranında burs verilir.

Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu azami öğrenim süresince verilir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mezunları Bursu

Üniversitemizin ön lisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile üniversitemizin lisans programlarına kayıt olan öğrencilere, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenim süresince %25 oranında indirim bursu uygulanır.

DGS ile gelen öğrencilerin normal öğrenim süresi, DGS Yönergesinde belirtildiği şekilde belirlenir.

Üniversitemiz programlarından mezun olup, lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere bu yönergenin Beşinci Bölüm hükümleri uygulanır.

Hafızlık Bursu

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından verilen hafızlık belgesini ibraz eden İslami İlimler Fakültesine kayıtlı öğrencilere uygulanan bursu kapsar.

Hafızlık belgesine sahip İslami İlimler Fakültesi öğrencilerine hazırlık sınıfı dâhil normal öğrenim süresi içinde öğrenim ücreti üzerinden %100 hafızlık bursu indirimi uygulanır.

Hafızlık bursuna hak kazanabilmek için;

            a) Hafızlık belgesinin son 18 ay içerisinde alınmış olması halinde;

a.a) Öğrenci ilgili yıl için ücretsiz olarak kayıt olur.

a.b) Takip eden eğitim-öğretim yılında da bu burstan faydalanabilmek

için Fakülte Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından her eğitim-öğretim yılı sonunda düzenlenen Hafızlık Tespit İmtihanına girmesi ve 100 üzerinden en az 80 puan alarak başarılı olması gerekir.

                      b) Hafızlık belgesinin son 18 aydan önce alınmış olması halinde;

b.a) İslami İlimler Fakültesi Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından Üniversiteye kayıt tarihini aşmayacak bir tarihte yapılacak Hafızlık Tespit İmtihanına girmesi ve 100 üzerinden en az 80 puan alarak başarılı olması gerekir.

b.b) Takip eden eğitim-öğretim yılında da bu burstan faydalanabilmek için Fakülte Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından her eğitim-öğretim yılı sonunda düzenlenen Hafızlık Tespit İmtihanına girmesi ve 100 üzerinden en az 80 puan alarak başarılı olması gerekir.

c) Hafızlık belgesinin öğrenime devam ederken alınmış olması halinde;

            c.a) Takip eden eğitim-öğretim yılında ücretsiz olarak kayıt olur.

c.b) Sonraki eğitim-öğretim yıllarında da bu burstan faydalanabilmek için Fakülte Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından her eğitim-öğretim yılı sonunda düzenlenen Hafızlık Tespit İmtihanına girmesi ve 100 üzerinden en az 80 puan alarak başarılı olması gerekir.

d) DİB tarafından son 18 ay içerisinde hafızlık tespit imtihanı yapılmamışsa,

belgenin DİB tarafından yapılan en son imtihan sonucunda alınmış olması halinde bu maddenin 3. fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanır.

e) Her dönem en az 28 AKTS kredilik ders alınması gerekir.

Hafızlık bursunun kesilme nedenleri;

a) Bir akademik yarıyıl sonundaki Dönem Not Ortalamasının (DNO) 2.50’nin altına düşmesi,

b) Bir akademik yarıyılda aldığı ders sayısının en az %50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması,

c) Hafızlık Değerlendirme Komisyonunca yapılan imtihana katılmaması veya imtihanda başarısız olması,

ç) Hazırlık sınıfına devam etmeyen öğrenciler ile kur eğitimlerinden başarısız olan öğrencilerin sonraki yarıyılda bursu kesilir.

Dördüncü fıkrada belirtilen sebeplerle bursu kesilen öğrenci daha sonra gerekli şartları sağladığı takdirde takip eden eğitim-öğretim yılından itibaren burstan tekrar yararlanabilir.

Üniversitemizin başka bir programına yatay geçiş yapan öğrencinin bursu sonlandırılır.

Burs hakkının devamı için her eğitim-öğretim yılı kayıt yenileme tarihinden önce yapılan imtihana mücbir sebeple katılamayan öğrenci Dekanlıkça uygun görüldüğü takdirde ayrıca yapılacak imtihana alınabilir. Bu imtihana katılmayan veya başarısız olan öğrenci hafızlık bursundan yararlanamaz.

Mücbir sebep sayılan haller hakkında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır. Sağlık problemi nedeniyle imtihana katılmayan öğrencinin devlet hastanesinden aldığı heyet raporunu ibraz etmesi gerekir.

Bu maddedeki hükümler geçici ayrılan öğrenciler hakkında da uygulanır.

Çift Anadal ve Yandal Bursu

Anadal programında akademik başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) veya Yandal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci Anadal ve Yandal eğitiminde öğrenim ücreti alınmaz.

ÇAP programındaki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerden, kalan öğrenim süresinin ücreti ÇAP yapılan programın ilgili yıldaki ücretinden hesaplanarak alınır.

Yandal programını 4 yarıyıl içerisinde bitiremeyen öğrenciden kalan öğrenim süresinin ücreti Yandal yapılan programın ilgili yıldaki ücretinden hesaplanarak alınır.

Yatay Geçiş Bursu

Merkezi Yerleştirme puanıyla veya AGNO ile kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Yatay Geçiş Bursu, öğrenim gördüğü süre dikkate alınarak normal öğrenim süresince geçerlidir.

Üniversitemiz öğrencisi iken Merkezi Yerleştirme veya AGNO ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan ve en az bir dönem öğrenim gördükten sonra tekrar yatay geçiş yolu ile üniversitemize geri dönüş yapan öğrenci, Tercih Bursu ve YKS Derece Bursu haricindeki burslardan yararlanabilir.

Uluslararası Öğrenci Bursu

Uluslararası Öğrenci Bursu Üniversitemizde ön lisans ve lisans programlarında eğitim gören uluslararası öğrencileri kapsar.

Üniversitemiz tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası sınav belgeleri ile ön lisans ve lisans programlarına başvuru yapan uluslararası öğrencilerin tam burslu kabul edilebilmesi için bu sınavlardan en az %70 başarı sağlamış olması gerekmektedir.

Ön lisans ve lisans programlarına sadece diplomaları ile başvuracak uluslararası öğrencilerin tam burslu olarak kabul edilmesi için;

a) Mezuniyet ortalamalarının %80 ve üzeri başarı notuna sahip olması,

b) Eğitim dili Arapça olan programlar hariç, Türkçe ve İngilizce dillerinden en az birinden hazırlık sınıfını geçecek düzeyde puana sahip olması gerekmektedir.

Diploma notu ile kabul edilip eğitim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans programlarına devam eden uluslararası öğrenciler bir yıl Türkçe öğrenmek için izinli sayılırlar ve bu süre bursluluk sürelerine dâhil edilmez.

Diploma notu ile tam burslu olarak ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen uluslararası öğrencilerin AGNO’su 1.80’in altına inmesi halinde bursları %50’ye düşürülür. Bir sonraki yılda AGNO’su 1.80 ve üzerine çıkan öğrenci bursunu takip eden yılda almaya hak kazanır.

Uluslararası öğrencilerin öğrenim burslarının süresi normal öğrenim süresince geçerlidir.

Uluslararası öğrenci burslarının öğrencilere tahsis edilmesinin takibi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığınca yapılır.

FSMVÜ Personel Bursu

Üniversitemizin tam zamanlı akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarından, üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görenlerine, normal öğrenim süresince %25 oranında ücret indirimi uygulanır.

FSMVÜ Personelinin iş akdinin sona ermesi halinde, takip eden eğitim-öğretim yılı itibariyle FSMVÜ Personel Bursu sonlandırılır.

YKS Derece Bursu

YKS Derece Bursu, YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına kayıt yaptıran ve ilgili sıralamalarda yer alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda her yıl 8 ay süreyle nakit ödeme şeklinde uygulanan bursu kapsar.

Öğrencinin bir akademik yarıyıl sonundaki Dönem Not Ortalamasının (DNO) 2.50’nin altına düşmesi ve/veya bir akademik yarıyılda seçtiği ders sayısının en az %50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde, YKS Derece Bursu kesilir. Bir sonraki dönem devam ve başarı şartını yerine getiren öğrenciye takip eden yarıyılda bursu ödenmeye yeniden başlanır.

YKS Derece Bursu alacak olan öğrencilerden, ilgili dönem içerisinde en az 28 AKTS kredilik ders alma şartı aranır.

Geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hallerinde YKS Derece Bursu kesilir.

Hazırlık sınıfına devam etmeyen öğrenciler ile kur eğitimlerinden başarısız olan öğrencilerin sonraki yarıyılda YKS Derece Bursu kesilir. Öğrencinin başarılı olması halinde bursu devam eder.

Sıralamalar, programlar ve ödenecek burs miktarı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Akademik Başarı Bursu

Normal öğrenim süresi içerisinde her eğitim-öğretim yılının sonunda akademik başarı durumlarına göre ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen burstur.

Akademik Başarı Bursu, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda 8 ay süreyle nakit ödeme şeklinde uygulanan burslardan oluşur.

Akademik Başarı Bursu, üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS kredilik ders alması ve ilgili yılın YNO’sunun en az 3.50 olması şartı aranır.

Akademik Başarı Bursu, sınıf başarı sıralamasında ilk 3 sırada yer alan öğrencilere verilir.

Akademik Başarı Bursu alan öğrenci, sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahiptir.

Bursun ödeneceği eğitim-öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, mezun olma, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde takip eden aylarda ödeme yapılmaz.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Akademik Başarı Bursunu almaya hak kazanan öğrencileri takip eden akademik yılbaşında belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.

Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu

Ulusal veya uluslararası alanlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı Burs Komisyonunca kabul edilen Üniversitemiz ön lisans ve lisans öğrencilerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Bilim Tarihi Programı Bursu (Fuat Sezgin Vakfı)


Bilim Tarihi bölümünü kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere, gerekli koşulları sağlamaları halinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından burs verilmektedir. (İlgili burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmaktadır; üniversitemizin sorumluluğunda değildir)

YKS sonuçlarına göre Bilim Tarihi bölümüne;

  • En yüksek ilk beş sırayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 1000 TL
  • En alt beş sıralamayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 500 TL
  • Bu iki kategori arasında kalarak bölüme giriş yapan öğrencilere 750 TL,  4 yıl boyunca yılda 8 ay olmak üzere aylık burs ödemesi yapılır.

*Bursun kesilme şartları ile ilgili Fuat Sezgin Vakfından bilgi alınması önemle rica olunur.

Aile Bursu

Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ücretli veya kısmi burslu olarak kayıt olan, aynı hanede yaşayan eşler ile bakmakla yükümlü oldukları çocukların her birine, aynı anda kayıtlı oldukları normal öğrenim süresi içerisinde %10 ücret indirimi uygulanır.

Peşin Ödeme İndirimi

 Mütevelli Heyet; normal öğrenim süresi içerisindeki öğrencilerin, Türk Lirası cinsinden belirlenen öğrenim ücretlerini ilan edilen tarihlerde peşin olarak ödemesi halinde uygulanmak üzere Peşin Ödeme İndirimi adında bir indirim oranı belirleyebilir.

Birden Fazla Bursa Hak Kazanma

Birden fazla bursa hak kazanan öğrenci; Üniversiteye Giriş Bursu dışında yalnızca bir tane “İndirim Şeklinde Uygulanan Burstan” daha yararlanabilir. Bununla birlikte öğrenci, hak etmesi halinde FSMVÜ Personel Bursu ya da Aile Bursunun birinden daha yararlanabilir. Peşin ödeme yapması halinde öğrenciye, aldığı bursların yanı sıra Peşin Ödeme İndirimi uygulanır.

Nakit ödeme şeklinde uygulanan burslara, “Birden Fazla Bursa Hak Kazanma” kısıtlamaları uygulanmaz.

İndirim şeklinde uygulanan burslar, öğrenim ücreti üzerinden her bir indirim yapıldıktan sonra kalan tutara ayrı ayrı uygulanır.

Disiplin soruşturması sonucu kınama veya uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere sonlandırılır. 

Diğer Hükümler

Normal öğrenim süresi içerisinde geçici ayrılan (kayıt donduran) öğrencilerin hakları izinli sayıldıkları süre kadar saklı kalır.

Mütevelli Heyet tarafından yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde bir önceki yıl için belirlenen burs miktarları, takip eden akademik yıllarda uygulanmaya devam eder.