Başvurular ve Değerlendirme

 • Yandal programına başvurular, Öğrenci İşleri web sayfasından “online” olarak yapılır. Başvuru yapan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye alındıktan sonra ilgili evraklar fakülte sekreterliğine teslim edilir. Fakültelerce oluşturulan Yandal programı komisyonu tarafından kriterlere uygun öğrenciler tespit edilir.  Başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi fakülteler tarafından web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına fakülte yönetim kurulu kararı alınarak gönderilir.
 • Aynı anda Çift Anadal programı ile Yandal programına kayıt yapılabilir.

Yan Dal Programı Başvuru ve Kabul Koşulları

 • Yandal programına, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında başvurulabilir.
 • Öğrencinin Yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarması; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

Yandal Programı Esasları, Mezuniyet Koşulları ve İlişik Kesme

 • Yandal programında öğretim, anadal öğretiminde uygulanan yönetmelik ve yönergeler kapsamında ve anadal programı için öngörülen yasal süre içinde yürütülür.
 • Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.
 • Yandal öğretimi gören öğrenciler, yaz öğretiminde daha önce almadıkları dersleri de alabilirler.
 • Anadal programında izinli sayılan öğrenciler, Yandal programında da izinli sayılırlar. Yandal programında dersin açılmaması ve çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, Yandal programını veren Fakülte’nin/Yüksekokul’un Yönetim Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.
 • Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin Yandal programından kaydı silinir.
 • Anadal programında genel not ortalaması, 4.00 üzerinden 2.00’nin altına düşen öğrencilerin Yandal programıyla ilişkisi kesilir.
 • Yandal programından ayrılarak ilgili koşulları sağlamak kaydıyla Çift Anadal Programına kabul edilen öğrencilerin Yandal programında aldıkları dersler Çift Anadal programına sayılabilir.
 • Öğrenciler yandal programını kendi istekleri ile bırakabilirler. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen, Yandal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
 • Öğrenciler, Yandal programından ayrıldıklarında, başarısız oldukları Yandal programı derslerini tekrarlamakla yükümlü değildir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
 • Yandal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye Yandal Sertifikası verilir.
 • Yandal Programını tamamlayan öğrenci, Yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
 • Çift Anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir Yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yandal Sertifikası almaya hak kazanır.

Yandal Yönergesi için tıklayınız.