Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN BURSLAR VE KOŞULLARI

Üniversiteye Giriş Bursu

Koşulları: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu'nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan;

• Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamını,
• % 75 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte üçünü,
• % 50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını,
• % 25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.


Kesilme Koşulu:
Azami süre boyunca geçerlidir.

Tercih Bursu

Koşulları : Üniversitemizin programlarından birine, ilk 3 sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere verilen bursları kapsar. Üniversitemizin programlarına,
1. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 25,
2. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 20,
3. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere % 15, oranında tercih bursu verilir.
Tercih bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır. Tam burslu olarak yerleşen öğrencilere tercih bursu verilmez.

Kesilme Koşulu : Normal Süre boyunca geçerlidir. Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder. Burs, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının normal ve azami süresini kapsar.

YKS Derece ve Bölüm Sıralama Bursu

Koşulları: YKS derece bursu, YKS sonuçlarına göre üniversitemiz programlarını kazanan ve ilgili sıralamalarda yer alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde, belirlenen miktarda her yıl 8 ay süreyle verilen nakit bursu kapsar. Bölüm sıralama bursu, YKS sonuçlarına göre üniversitemiz programlarını kazanan ve mütevelli heyetçe ilan edilen programlarda sıralama burslarını almaya hak kazanan öğrencilere belirlenen miktarda her yıl 8 ay süreyle normal öğrenim süresince verilen nakit bursları kapsar.


Kesilme Koşulu: Öğrencinin bir akademik yarıyıl sonundaki Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ya da AGNO not ortalamasının 2.00'ın altına düşmesi ve/veya bir akademik yarıyılda seçtiği ders sayısının en az %50 sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde, YKS derece bursu ve Bölüm sıralama bursu kesilir. Bir sonraki dönem devam ve/veya başarı şartını yerine getiren öğrenciye izleyen yarıyılda bursu ödenmeye yeniden başlanır. Normal Süre boyunca geçerlidir. Ders kaydı olmaması, Kayıt dondurması ve isteğe bağlı hazırlık okuyup başarısız olan öğrencilerin derece ve sıralama bursları kesilir.

Akademik Başarı Bursu

Koşulları: Öğrenim süresi boyunca her eğitim ve öğretim yılının sonunda akademik başarı durumlarına göre normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur.


•Akademik Başarı Bursu,  Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda 8 ay boyunca verilecek nakit burslardan oluşur.


•Akademik Başarı Bursu,  Üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır.

Kesilme Koşulu: Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS alması ve ilgili yılın YNO'sunun en az 3.50 olması şartı aranır. Akademik Başarı Bursu, sınıf bazında ilk 3 sırada yer alan öğrencilere verilir.

FSM Mezunlar Bursu

Koşulları: Üniversitemizin önlisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile Üniversitemizin lisans programlarına kayıt olan öğrenciler ile üniversitenin lisans programlarından mezun olup yüksek lisans programlarına kayıt olan öğrencilere ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %25 ücret indirimi uygulanır. Üniversitenin lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olup doktora programlarına kayıt olan öğrencilere ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %50 ücret indirim uygulanır.

Kesilme Koşulu: Normal süre boyunca geçerlidir.

Ortaöğretim Başarı Bursu

Koşulları: Ortaöğretimde okul birincisi olan ve Üniversitemize kayıt yaptıran lisans öğrencilerine verilen % 100 indirim bursudur. Bu burs her program için yalnızca 2 lise birincisine normal öğrenim süresince verilir. Bu şartı taşıyan öğrenci sayısı 2'den fazla ise YKS puanı en yüksek olan 2 öğrenciye verilir.

Kesilme Koşulu: Normal süre boyunca geçerlidir. Ortaöğretim başarı bursu yıllık AGNO üzerinden değerlendirilir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.00'ın altına düşen öğrencinin bursu kesilir. İlgili yılın sonunda öğrencinin AGNO'su 2.00'ın üzerine çıkması halinde takip eden akademik yıldan itibaren yeniden burslu olarak öğrenimine devam eder.

Yatay Geçiş Bursu

Koşulları: Merkezi Yerleştirme puanıyla veya AGNO ile Kurum içi ve kurumlararası yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.


Kesilme Koşulu: Yatay Geçiş Bursu öğrenim gördüğü süre dikkate alınarak azami öğrenim süresince geçerlidir. Üniversitemiz öğrencisi iken Merkezi Yerleştirme veya AGNO ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan ve en az bir dönem öğrenim gördükten sonra tekrar yatay geçiş yolu ile üniversitemize geri dönüş yapan öğrenci hak kazandığı Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanabilir; Tercih Bursu, Orta Öğrenim Başarı Bursu ve YKS Derece ve Bölüm Sıralama Bursundan yararlanamaz.

Spor Bursu

Koşulları: Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip Üniversitemize yerleşen Öğrencilere % 100 indirim bursu verilir. Bireysel spor veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç derece içerisinde olan öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir. Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilebilir.


Kesilme Koşulu: Milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim öğretim yılında uygulanır. Azami Süre boyunca geçerlidir.

Sanat, Proje Yarışma ve Temsil Bursu

Koşulları: Ulusal veya uluslararası alanlarda üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dahilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı burs komisyonunca kabul edilen öğrencilere Mütevelli Heyetince belirlenecek miktarda ödül verilir.

Kesilme Koşulu: Akademik yıl süresince geçerlidir.

Lisansüstü Öğrenim Bursu

Koşulları: Üniversitemizin lisans programlarından mezun olduktan sonra lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere verilen burslar ile ilk kayıt sırasında başarı kriterleri değerlendirilerek senato kararıyla kabul edilmiş burs dilimlerine kayıt hakkı kazanan öğrencileri kapsar.

Kesilme Koşulu: Lisansüstü öğrencilerden, Bilimsel hazırlık ve lisansüstü öğrenimini, normal öğrenim süresi içerisinde tamamlamayan öğrencilerin bursları kesilir. Yüksek lisans ve doktora tez döneminde olup tezini normal öğrenim süresinde tamamlayamayanların burs süreleri zamanında başvurmaları halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olmak üzere birer yarıyıl uzatılabilir.

Şehit Yakını Bursu

Koşulları: Üniversitenin Burslu veya Ücretli ön lisans ve lisans programlarından birine kayıt yaptırmış olan şehit TSK/Emniyet mensuplarının eşi ve çocuklarına %100 oranında burs verilebilir.


Kesilme Koşulu: Azami süre boyunca geçerlidir.

Gazi Bursu

Koşulları: Üniversitenin Burslu veya Ücretli ön lisans ve lisans programlarından birine kayıt yaptırmış olan Gazi TSK/Emniyet mensuplarının kendisi, eşi ve çocuklarına %50 oranında burs verilebilir.


Kesilme Koşulu: Azami süre boyunca geçerlidir.

Uluslararası Öğrenci Bursu(YÖS)

Koşulları: Mütevelli Heyet Kararı ile Uluslararası öğrencilere %100 burs verilir.

Kesilme Koşulu: Mütevelli Heyet Kararı ile %100 burslu olan Uluslararası öğrencilerin 1.80 (AGNO) ağırlıklı Genel not ortalamasının altına düşmeleri halinde bursları %50 düşürülür. Bir sonraki yılda ağırlıklı not ortalamasını en az 1.80 ve üzerine çıkan öğrencinin kesilen bursu yeniden verilir. Normal süre boyunca geçerlidir.

Kardeş İndirimi %10

Koşulları: Üniversitemiz bölümlerini kazanan kardeşlerden her birine %10 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.


Kesilme Koşulu: Azami süre boyunca geçerlidir.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) Disiplin soruşturması sonucu Kınama veya Uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere kesilir.

2) Anadal programında Akademik başarı sağlayarak Çift Anadal veya Yandal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci anadal ve yandal eğitiminde öğrenim ücreti alınmaz. Ancak, Anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP ve Yandal programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden öğrenim gördüğü programın ücreti alınır.

3) Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanma hakkına sahiptir. Üniversiteye Giriş Bursu ile yerleşen öğrenciler, hak kazanmış olmaları halinde diğer burslardan tercih ettikleri birini daha alabilir. Kardeş İndirimi Bursu ile nakit ödeme şeklinde uygulanan burslar bu sınırlamalara tabi değildir.

4) Hafızlık bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin, kayıt sırasında Diyanet İşleri tarafından verilen Hafızlık Diplomalarını beyan etmeleri gerekmektedir.

5) Ders kaydı olmaması, Kayıt dondurması ve isteğe bağlı hazırlık okuyup başarısız olan öğrencilerin derece ve sıralama bursları kesilir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi