Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Başvurular ve Değerlendirme

 • Yan Dal programına başvurular, Öğrenci İşleri web sayfasından “online” olarak yapılır. Başvuru yapan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye alındıktan sonra ilgili evraklar fakülte sekreterliğine teslim edilir. Fakültelerce oluşturulan Yan Dal programı komisyonu tarafından kriterlere uygun öğrenciler tespit edilir.  Başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi fakülteler tarafından web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına fakülte yönetim kurulu kararı alınarak gönderilir.
 • Aynı anda Çift Anadal programı ile Yan Dal programına kayıt yapılabilir.

Yan Dal Programı Başvuru ve Kabul Koşulları

 • Yan Dal programına, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında başvurulabilir.
 • Öğrencinin Yan Dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarması; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

Yandal Programı Esasları, Mezuniyet Koşulları ve İlişik Kesme

 • Yan Dal programında öğretim, anadal öğretiminde uygulanan yönetmelik ve yönergeler kapsamında ve anadal programı için öngörülen yasal süre içinde yürütülür.
 • Anadal programında izinli sayılan öğrenciler, Yan Dal programında da izinli sayılırlar. Yan Dal programında dersin açılmaması ve çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, Yan Dal programını veren fakültenin yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.
 • Yan Dal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin Yan Dal programından kaydı silinir.
 • Anadal programında genel not ortalaması, 4.00 üzerinden 2.00’nin altına düşen öğrencilerin Yan Dal programıyla ilişkisi kesilir.
 • Yan Dal programından ayrılarak ilgili koşulları sağlamak kaydıyla Çift Anadal Programına kabul edilen öğrencilerin Yan Dal programında aldıkları dersler Çift Anadal programına sayılabilir.
 • Öğrenciler yandal programını kendi istekleri ile bırakabilirler. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen, yan dal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
 • Öğrenciler, Yan Dal programından ayrıldıklarında, başarısız oldukları Yan Dal programı derslerini tekrarlamakla yükümlü değildir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz Yan Dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 44. maddesinde öngörülen süreler içinde, Yan Dal programının bulunduğu Fakültenin Yönetim Kurulunun kararı ile en fazla 1 yarıyıl uzatılabilir.
 • Yan Dal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye Yan Dal Sertifikası verilir.
 • Yan Dal Programını tamamlayan öğrenci, Yan Dal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
 • Yan Dal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz.

Yandal Yönergesi için tıklayınız.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi