FSMVÜ | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
  • Sınavlar
    •  

Sınavlar ve Değerlendirme

Üniversitemiz bölümlerinde verilen derslere ara sınavlar, kısa sınavlar, dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavları yapılır. Bütünleme sınav notu final notu yerine geçer. Bütünleme sınav hakkı dersin yapısına bağlıdır.

Her dersin öğretim elemanı dönem başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınav, kısa sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Dönem içi sınav ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlığı % 40'tan az, % 70'ten fazla olamaz.

Kısa sınavların, öğrencilere önceden haber verilmesi zorunluluğu yoktur. Ara ve dönem sonu sınavları, normal eğitim ve öğretim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemleri içinde yapılan sınavlardır. Dönem sonu sınav programı akademik takvimde öngörülen tarihte ilân edilir. Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için dönem sonu sınavı yapılır. Zorunlu hallerde Cumartesi günleri de sınav yapılabilir.

 Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili yönetim kurullarınca belirlenerek ilan edilir. Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmek, sınava girerken yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadır.

Mazeret Sınavları

  • Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
  • Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim üyesince belirlenecek bir tarihte kullanırlar.
  • Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.
  • Dönem sonu ve sürece bağlı derslerin sınavlarına katılamama durumunda mazeret kabul edilmez.

Sınav dönemlerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu program ve yarıyıla ait derslerinden aynı gün içinde en fazla üç sınav yapılabilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Öğrenciler ara sınav veya dönem sonu sınavlarının sonuçlarına, maddi hata yönünden sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen en geç üç iş günü içinde itiraz edebilir.

  • İtiraz önce bölüm başkanlığına yapılır ve ilgili öğretim üyesi tarafından sınav kâğıdı maddi açıdan tekrar değerlendirilerek sonuç yazılı olarak bölüm başkanlığına bildirilir. Yapılacak değişiklik bölüm başkanlığınca onaylanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere dekanlığa/müdürlüğe sunulur.
  • Bu aşamadan sonra yapılacak itiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa/müdürlüğe dilekçe verilerek yapılır. Dekan/müdür, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon en çok üç iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. İlan edilen notlarda değişiklik, ilgili yönetim kurulunun onayıyla yapılır.
  • Süresinden sonra yapılan veya üzerinde tarih belirtilmeyen itirazlar kabul edilmez.

Başarı Notu

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak bir harf notu takdir edilir. Bu harf notları müstakil verilebileceği gibi bağıl ve mutlak değerlendirme yapılarak da takdir edilir. Bağıl değerlendirme uygulama esasları Senato tarafından belirlenerek onaylanır ve uygulanır.

Başarı notları ve katsayıları için tıklayınız.


 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi