Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
 • Çift Anadal Programı
  •  

Çift Anadal Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvurular ve Değerlendirme

 • Çift anadal programına başvurular, Öğrenci İşleri Web sayfasından “online” olarak yapılır. Öğrencilerin başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye alındıktan sonra ilgili evraklarla birlikte fakülte sekreterliğine teslim edilir. Fakültelerce oluşturulan Çift Anadal Programı Komisyonu tarafından kriterlere uygun öğrenciler tespit edilir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi fakülteler tarafından web sayfasında ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına fakülte yönetim kurulu kararı alınarak gönderilir.
 • Çift Anadal programı başvuru tarihleri, ilgili yılın akademik takviminde yer almaktadır.

Başvuru Koşulları

 • Öğrenciler ikinci anadal programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında başvurabilirler.
 • Öğrencinin çift anadal programına müracaat edebilmesi için müracaat ettiği yarıyıla kadar anadal lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20 içerisinde bulunması gerekmektedir.
 • Anadal diploma programında genel not ortalaması 3.00 olan ancak ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’nin içinde yer almayan öğrenciler çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki geçerli olan puan türünde taban puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olmaları halinde çift anadal programına başvurabilirler.
 • Eğitim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrenciler, yabancı dil yeterliliğini sağlamaları halinde, eğitim dili %30 veya tamamen yabancı dil okutulan programlarda çift anadal başvurusu yapabilirler. 
 • Çift Anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Yaz okulunda derslerin açılması halinde kredi başına yaz okulu ücreti ödenir.
 • Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 • Başvurulan programın varsa özel koşullarının (ÖSYS Başarı Sıralaması Koşulu gibi.) sağlanmış olması gerekmektedir.

Çift Anadal Programı Esasları, Mezuniyet Koşulları ve İlişik Kesme

 • Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 • Çift anadal programından her ne sebeple olursa olsun kaydı silinen öğrenciler, yeniden müracaat edemezler.
 • Birinci anadal programında izinli sayılan öğrenci, eşzamanlı olarak ikinci anadal programında da izinli sayılır.
 • Anadal diploma programından mezuniyet hakkı elde eden ancak çift anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süreleri çift anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından başlayarak hesaplanır. Normal öğrenim süresi 4 yıl, azami öğrenim süresi 7 yıldır.
 • Çift anadal programında öğrenim gören öğrenciler, normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyet hakkı elde edememesi halinde programın yıllık ücretini ödemekle yükümlüdür. Anadal programında elde etmiş olduğu burs çift anadal programı için geçerli sayılmaz.
 • Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için ikinci anadal programından aldığı derslerin genel not ortalaması en az 2.80 olması gerekir.
 • Çift anadal öğrenimi süresince, öğrencinin akademik yılın sonundaki genel not ortalaması bir defaya mahsus 2.50 ve altına düşebilir. İkinci kez 2.50 ve altına düşen öğrencinin Çift anadal programı ile ilişiği kesilir.
 • Çift Anadal programında öğrenim gören öğrencilerin diploma alabilmesi için Çift Anadal Programı için oluşturulan müfredattaki derslerin tamamını alarak başarı ile tamamlaması gerekmektedir.
 • Çift anadal programında öğrenim gören öğrenciler, yaz öğretiminde daha önce almadıkları dersleri de alabilirler.
 • Çift anadal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 • Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız.

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi