Af Kanunu Hakkında Duyuru

ÖĞRENCİ AF BAŞVURUSUNA AİT AÇIKLAMALAR

05 Temmuz 2022 Tarih ve 31887 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83’üncü madde hükümlerine göre;

Başvuru Yapabilecekler;

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 05 Temmuz 2022 tarihine kadar,

 1. Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, (Başvuru yapamayacaklar başlığı altındaki şartları taşıyanlar hariç.)
 2. Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayan öğrenciler,
 3. 05 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar için terhislerini takip eden 2 ay içinde başvuranlar,
 4. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (Son başvuru Tarihi 07 Kasım 2022 saat 17:00) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na dilekçe ile başvuranlar,

Af hakkından yararlanabilecektir.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, başvurduğu program için belirlenen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ücreti talep edilecektir.

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

Yatay geçiş;

Af başvurusundan yararlanarak kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibariyle aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Ön lisans, lisans öğrencisiyken ilişiği kesilenlerden istenecek belgeler;

 1. Başvuru formu (tıklayınız)
 2. Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
 3. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
 4. Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 5. Nüfus cüzdan fotokopisi
 6. ÖSYS yerleştirme belgesi (Ön lisans ve lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için geçerlidir)
 7. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi

Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler;

 1. Başvuru formu (tıklayınız)      
 2. Diploma (Yüksek lisans için Lisans diploması ve transkript, Doktora ve Sanatta Yeterlik için Lisans ve Yüksek Lisans diploması ve transkript)
 3. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
 4. Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 5. Nüfus cüzdan fotokopisi
 6. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi

Başvuru Yapamayacaklar;

 1. Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler,
 2. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,
 3. Son başvuru tarihine kadar (07 Kasım 2022 saat 17:00) kanun hükmünden yararlanabilmek için müracaat etmeyenler,

            Af hakkından yararlanamayacaktır.

Başvurular şahsen, noter onaylı vekaletname veya posta yolu ile yapılabilecektir. Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular ile 07 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Posta adresi : Halıcıoğlu mah. Karaağaç cad. no:12 Beyoğlu/İstanbul

Lisansüstü programlar posta adresi: Valide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No: 91 Üsküdar/İstanbul